NEO onderwijs

NEO onderwijs

Voor wie?

Neo-onderwijs is bedoeld voor hoogbegaafde kinderen (vaak zijn ze meer dan twee jaar verder in hun ontwikkeling) die binnen het reguliere systeem geen passend onderwijs kunnen krijgen. Naast een hoog IQ is een zelfstandige leer- en werkhouding van belang.

In Almere zijn er 4 locaties voor NEO-onderwijs. Dit heeft te maken met de vier stadsdelen, Stad, Buiten, Poort en Haven. Voor stadsdeel Almere-Stad biedt De Ontdekking NEO-onderwijs in zogenoemde NEO-groepen.

Aanbod

Er is een middenbouwgroep (groep 3, 4 en 5) en een bovenbouwgroep (groep 6,7 en 8). Het reguliere onderwijsaanbod wordt in beknopte vorm en versneld aangeboden. Daarnaast zijn er een aantal vakken die niet binnen het reguliere aanbod vallen of op een wijze worden gegeven die sterk afwijkt van de standaard lesmethodes en/of kerndoelen: Engels, Chinees, filosofie, leren leren, leren ondernemen, Science, informatica, communicatie/omgaan met hoogbegaafdheid, NEO-tijd en het strategische spel GO. Ook hebben deze groepen een vakleerkracht voor muziek. De extra kosten voor deze vorm van onderwijs worden gedragen daar de coöperatie Passend Onderwijs.

Door het rijke aanbod dat de kinderen krijgen en de mogelijkheid tot doorwerken op eigen niveau met taal en rekenen is het overslaan van groepen in principe niet aan de orde binnen NEO-groepen. Hierdoor wordt voorkomen dat kinderen op te jonge leeftijd doorstromen naar middelbaar en universitair onderwijs. Kinderen kunnen wel versnellen in leertempo.

De wijze van les geven aan een NEO-groep wijkt sterk af van de standaard methodes in het onderwijs. In de reguliere methodes wordt bottom-up gewerkt: leerlingen krijgen kleine onderdelen aangeboden om uiteindelijk te komen tot begrip van het geheel.

Binnen het Neo onderwijs wordt andersom (topdown) gewerkt: eerst wordt uitgelegd waar de lessen uiteindelijk toe moeten leiden, waarna de benodigde onderdelen aangeboden en nog in zoverre geoefend worden als nodig is. Voorbeeld: metriek stelsel binnen het rekenonderwijs. In alle gangbare methodes doet men er nagenoeg vier jaar over om alle facetten behandeld te hebben. Binnen het Neo onderwijs gebeurt dit feitelijk in één les, namelijk het systeem wordt besproken en uitgelegd. Daarna komen facetten van het stelsel (gewichten, inhoudsmaten, lengtematen etc.) pas aan de orde.

Naast kennis inhouden zijn competenties van (hoogbegaafde) kinderen minstens zo belangrijk: vaardigheden om zelf kennis te kunnen verwerven, om te kunnen functioneren in de maatschappij, om te kunnen nadenken en een mening te vormen over hetgeen in de wereld gebeurt etc.

Toeleiding

Er kunnen maximaal 21 kinderen geplaatst worden in deze groepen. Om toegelaten te worden tot een NEO-groep is er een speciale intake procedure. De aanmelding voor NEO-onderwijs loopt via de intern begeleider van de huidige school. Vervolgens zal de plaatsingscommissie van Passend Onderwijs beoordelen of het kind toelaatbaar is voor Neo Onderwijs. Als er plek is in de voor het kind geschikte Neo-groep zal het kind z.s.m. na officiële inschrijving bij De Ontdekking geplaatst worden

Om in NEO in te kunnen stromen moet de school van het kind een aanvraag doen bij de commissie van Toeleiding van Passend Onderwijs.

De criteria om in aanmerking te komen van een Toelaatbaarheids verklaring zijn:

1. IQ: 

  • IQ van  140 of hoger, met een harmonisch profiel is een reden om besproken te worden
  • IQ van 130-140, met een harmonisch profiel is een reden om besproken te worden
  • Disharmonisch profiel met IQ> 130 is reden om besproken te worden.

2. uit de observatie blijkt een zelfstandige leer- en werkhouding:

  • is in staat zelfstandig een taak uit te voeren en af te ronden
  • is in staat om te gaan met uitgestelde aandacht
  • is is staat om in 2-tallen/groepsverband opdrachten uit te voeren

De dossierstukken die bij de aanvraag ingediend moeten worden zijn:

  1. Volledige rapportage van capaciteitenonderzoek met IQ gegevens, niet ouder dan 2 jaar
  2. HGW documentatie
  3. Observatiegegevens waarin de volgende punten duidelijk beschreven zijn: werkhouding en sociaal- emotioneel functioneren
  4. Overzicht LVS

Voor meer informatie over NEO onderwijs kunt u contact opnemen met Hans van Kooten of Ellen Minneboo (telefoonnummer Ontdekking 036-5487050) .