Medezeggenschapsraad

Notulen MR-Vergadering:

Notulen vergadering 2022-02-29

Notulen vergadering 2021-11-24

Notulen vergadering 2021-10-26

Notulen vergadering 2021-08-31

Notulen vergadering 2021-06-22

Notulen vergadering 2021-05-25

Notulen vergadering 2021-04-22

Notulen vergadering 2021-03-09

Aanvullende stukken MR-vergadering:

Schets huisvesting

Jaarverslag MR:

MR jaarverslag 2020-2021

MR jaarverslag 2019-2020

MR jaarverslag 2018-2019

 

Werkwijze de MR:

De MR is een bij wet ingesteld onafhankelijk en democratisch gekozen schoolorgaan om de belangen van zowel ouders als teamleden te vertegenwoordigen tegenover het bestuur. Voor veel scholen binnen Almere, zo ook voor de Ontdekking, is het bestuur de Almeerse Scholengroep (ASG). De directie van de Ontdekking, Hans van Kooten en Hubert Vrind, worden hierbij beschouwd als de dagelijkse vertegenwoordigers van het bestuur op school.  
 
De MR moet en mag zich gevraagd en ongevraagd met allerlei zaken bezighouden die de school aangaan. Afhankelijk van de belangen die ermee gemoeid zijn en de reikwijdte daarvan, wordt de MR over een aantal zaken verplicht ofwel om advies dan wel om instemming gevraagd. Maar de MR mag ook ongevraagd advies geven over zaken die de school aangaan.  
 
De MR werkt op een ‘open’ wijze. De vergaderdata van de MR staan op de website van de school evenals de agenda en de notulen van de vergaderingen. In principe zijn de vergaderingen van de MR openbaar en heeft u als ouder of teamlid het recht om de vergaderingen bij te wonen. Wilt u als ouder een onderwerp inbrengen kan dat ’s morgens, op de dag van de MR vergadering, tijdens de speciaal hiervoor bestemde inloop. De enige uitzondering in de openheid van ons functioneren is als er gesproken wordt over personen of persoonlijke aangelegenheden. Dit gebeurt natuurlijk vertrouwelijk.  
 
Naast het adviseren over plannen en besluiten van de directie en het schoolbestuur, kan de MR zelf ook komen met voorstellen om zaken te verbeteren en het schoolleven van onze kind(eren) en de teamleden te verrijken.

Huishoudelijk reglement MR

Reglement MR

Medezeggenschapsstatuut OBS De Ontdekking

 

Wie zijn wij?

Onze medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vijf ouders en vijf leerkrachten. Binnen de MR zijn de verschillende functies en een aantal (aanvullende) taken als volgt verdeeld:

Naam ouder

Heeft kinderen in groep

Functie

Extra taken

Karin van den Akker

groep 7

Voorzitter

NPO

Jolijn van Inge

NEO 8

Vice Voorzitter

Huisvesting

Cindy Burnet Lurling

groep 4

 

Vertrouwenspersoon

Harm-Anton Kiefte

NEO 6

 

Financiën, Communicatie nieuwsbrief

Jaap Kalfsbeek

NEO 7

 

Reglement/Statuut, formatieplan

 

 

 

 

Naam leerkracht

Geeft les in groep

Functie

Extra taken

Leila Chemlali

groep 7

Secretaris

Beantwoorden binnenkomende e-mails en Vergroening schoolplein verzenden nieuwsbrief SS

Lars Migchelbrink

NEO 3/4

 

NPO

Evelein Okkinga

NEO 7/8

 

GMR, formatieplan

Yolanda van der Roest

ondersteunende taken

 

Instroomcijfers

Sabrina Steffan

groep 4

 

Vertrouwenspersoon

Het is voor de MR belangrijk te weten wat er bij u, als ouder, leeft. Aarzel niet om een van de MR-leden aan te spreken wanneer u een onderwerp op de agenda wilt plaatsen. Dit kan op het schoolplein of via het e-mailadres van de MR: mr@ontdekking.asg.nl

Vergaderdata

Onze MR vergadert gemiddeld acht keer per jaar. Hieronder vindt u ons vergaderschema met de onderwerpen die ingepland staan. Een MR-vergadering bestaat altijd uit een openbaar deel en een besloten deel, waarin eventuele vertrouwelijke onderwerpen behandeld worden. Alle ouders zijn meer dan welkom om het openbare deel bij te wonen.

Jaarplanning MR 2022-2023

Laat u het ons even weten als u hier belangstelling voor heeft?