Medezeggenschapsraad

Verslagen & Notules:

Notulen vergadering 2019-09-04

Notulen vergadering 2019-06-26

Notulen vergadering 2019-05-28

Notulen vergadering 2019-03-05

Notulen vergadering 2019-01-23

Notulen vergadering 2018-12-11

Opzet theatervoorstellingen de Ontdekking

Infographic jaarverslag 2017-2018 medezeggenschapsraad

Jaarverslag 2017-2018 medezeggenschapsraad

Notulen Jaarvergadering MR-OR 1 november 2018

Uitnodiging Jaarvergadering MR-OR 1 november 2018

Huishoudelijk reglement medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsstatuut OBS De Ontdekking

Notulen vergadering 2018-11-01

Notulen vergadering 2018-09-11

Notulen vergadering 2018-07-11

Notulen vergadering 2018-05-29

Notulen vergadering 2018-03-06

Notulen vergadering 2018-01-23


Rol en werkwijze van de MR:

De MR is een bij wet ingesteld onafhankelijk en democratisch gekozen schoolorgaan om de belangen van zowel ouders als teamleden te vertegenwoordigen tegenover het bestuur. Voor veel scholen binnen Almere, zo ook voor de Ontdekking, is het bestuur de Almeerse Scholengroep (ASG). De directie van de Ontdekking, Hans van Kooten en Hubert Vrind, worden hierbij beschouwd als de dagelijkse vertegenwoordigers van het bestuur op school.  
 
De MR moet en mag zich gevraagd en ongevraagd met allerlei zaken bezighouden die de school aangaan. Afhankelijk van de belangen die ermee gemoeid zijn en de reikwijdte daarvan, wordt de MR over een aantal zaken verplicht ofwel om advies dan wel om instemming gevraagd. Maar de MR mag ook ongevraagd advies geven over zaken die de school aangaan.  
 
De MR werkt op een ‘open’ wijze. De vergaderdata van de MR staan op de website van de school evenals de agenda en de notulen van de vergaderingen. In principe zijn de vergaderingen van de MR openbaar en heeft u als ouder of teamlid het recht om de vergaderingen bij te wonen. Wilt u als ouder een onderwerp inbrengen kan dat ’s morgens, op de dag van de MR vergadering, tijdens de speciaal hiervoor bestemde inloop. De enige uitzondering in de openheid van ons functioneren is als er gesproken wordt over personen of persoonlijke aangelegenheden. Dit gebeurt natuurlijk vertrouwelijk.  
 
Naast het adviseren over plannen en besluiten van de directie en het schoolbestuur, kan de MR zelf ook komen met voorstellen om zaken te verbeteren en het schoolleven van onze kind(eren) en de teamleden te verrijken.

Wie zijn wij?

Onze medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vijf ouders en vijf leerkrachten. Binnen de MR zijn de verschillende functies en een aantal (aanvullende) taken als volgt verdeeld:

Naam ouder Heeft kinderen in groep Functie Extra taken
Jaap Kalfsbeek NEO345 en 6B Voorzitter  
Karin van den Akker 1/2A, 4A, 6A Vice Voorzitter Communicatiecommissie
Jolijn van Inge NEO345 en NEO678    
Juscha Koopmans 1/2C   OPR (Passend Onderwijs), GMR en Communicatie nieuwsbrief
Mohamed Khlifa 1/2B en 7B    
       
Naam leerkracht Geeft les in groep Functie Extra taken
Lex Zwijsen 5D en gymnastiekles kleuters Secretaris  
Yoka Verhoeven 5B, 6B en ambulant Tijdbewaker Beantwoorden binnenkomende e-mails
Leila Chemlali 7A    
Jorien van Dijk 1/2C    
Vacant      

Het is voor de MR belangrijk te weten wat er bij u, als ouder, leeft. Aarzel niet om een van de MR-leden aan te spreken wanneer u een onderwerp op de agenda wilt plaatsen. Dit kan op het schoolplein of via het e-mailadres van de MR: mr@ontdekking.asg.nl

Vergaderdata

Onze MR vergadert gemiddeld acht keer per jaar. Hieronder vindt u ons vergaderschema met de onderwerpen die ingepland staan. Een MR-vergadering bestaat altijd uit een openbaar deel en een besloten deel, waarin eventuele vertrouwelijke onderwerpen behandeld worden. Alle ouders zijn meer dan welkom om het openbare deel bij te wonen.

Laat u het ons even weten als u hier belangstelling voor heeft?

Donderdag 1 november 2018

 • Terugblik op Jaarverslag MR

Dinsdag 11 december 2018

 • Huisvesting en luchtkwaliteit: acties n.a.v. ingelast MR-overleg 12 november jl.
 • ARBO en bijbehorende risico-inventarisatie
 • Schoolbegroting
 • Schooljaarplan
 • Agenda GMR

Woensdag 23 januari 2019

 • Kwaliteitsbeleid
 • Veiligheid en Welzijn
 • Ziekteverzuimcijfers
 • Zorgplan
 • Agenda GMR

Dinsdag 5 maart 2019

 • Communicatie met de achterban
 • Functioneren MR
 • Schoolplan
 • Sponsoring
 • Status Huisvesting en luchtkwaliteit
 • Agenda GMR

Dinsdag 9 april 2019

 • Formatieplan
 • Vakantierooster
 • Agenda GMR

Dinsdag 28 mei 2019

 • Concept Schoolgids
 • Route 8 resultaten
 • Status Huisvesting en luchtkwaliteit
 • Agenda GMR

Woensdag 26 juni 2019

 • Inventarisatie informatie- en scholingsbehoefte MR
 • Activiteitenplan MR voor schooljaar 2018-2019 (inclusief begroting)
 • Agenda GMR